مدلهای پد سلولزي

 

 

پد سلولزی در سه مدل قابل ارائه می باشد. مهمترين عوامل برای انتخاب پد سلولزی، بر اساس راندمان تبخير كه بيانگر ميزان خنكی هوا و افت فشار است، صورت می پذيرد.

1- مدل 5090 :

اين مدل با هدف سرمايش تبخيری مورد استفاده قرار می گيرد، بطور خاص این مدل برای كولرهای آبی در كاربرد های تجاری و خانگی مناسب است.

 

2- مدل 7060 :

اين مدل با هدف سرمايش تبخيری مورد استفاده قرار گيرد، بطور خاص این مدل در سرمايش گلخانه ها، انبارها و مرغداری كه احتياج به سرعت هوای بالاتری نسبت به کولر آبی دارند، مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

3- مدل 7090 :

اين مدل نيز مانند مدل 7060 بطور خاص برای سرمايش گلخانه ها ، انبارها و مرغداری استفاده می شود. از این مدل گاها برای منقسم آب در کولرهای آبی استفاده می شود به این نحو که برش باریکی از آن به ابتدای مدل 5090 متصل می گردد.